GDPR Personuppgiftslagen

EU Förordningen GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679) reglerar hur vi får behandla dina personuppgifter. Denna förordning träder ikraft i hela EU samtidigt från den 25 maj 2018.

Som en följd införs i Sverige en ny Dataskyddslag som ersätter Pul. (Personuppgiftslagen).Mary Anne Gyllenstierna och Bertil Weitz Stiftelse behandlar personuppgifter för de ansökningar Föreningen erhåller gällande understöd, utbildning, forskning m m enligt följande:

Styrelsen i Stiftelsen behöver ha tillgång till dessa uppgifter, för att kunna bereda och besluta i enlighet med Stiftelsens ändamål.

För de ansökningar som beviljats sparas namn eller organisation, adress och e-postadress, personnummer vid beviljat periodiskt understöd, beviljat belopp och bankuppgifter för utbetalning.

Dessa uppgifter delas med stiftelsens revisor och redovisningskonsult och stiftelsens bank för att kunna verkställa utbetalning av beslutat understöd, bidrag, anslag etc.

För att hålla personuppgifter aktuella för de som beviljats periodiskt understöd uppdateras och kompletteras dessa med uppgifter från offentliga och privata register, till exempel uppdatering av adressuppgifter via statens person- och adressuppgifter, SPAR.

Ej beviljade ansökningar makuleras.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning.

Vid frågor angående behandlingen av personuppgifter vänder ni
er till info@gyllenstierna-weitz-stiftelse.se